SINCE 1986
  INTERNATIONAL
  EDUCATION SERVICES
  STUDY IN
  UK
 STUDY IN
  AUS
 STUDY IN
  USA
 BOARDING
  SCHOOLS
UK UNIVERSITY
COURSE SEARCH
     Faculty / School
      
     Major
      
     GPA
      
  

Home > Knowledge Box
Share to Facebook Share to Twitter
การเรียน Pre-Master Programme ในสหราชอาณาจักร
 
 
น้องๆที่สนใจศึกษาต่อยังประเทศสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทคงเคยสงสัยกันบ้างใช่หรือไม่คะ ว่าการเรียนในระดับ Pre-Master คืออะไร และจะมีประโยชน์กับผู้เรียนอย่างไรบ้าง

นักเรียนหลายคนที่มีโอกาสเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศทั้งที่จัดขึ้นโดย British Council สำนักงานกองทุนข้าราชการพลเรือน (กพ) และตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆของสหราชอาณาจักร อาจเคยได้ยินหรือได้รับการแนะนำให้สมัครเข้าเรียนในระดับ Pre-master ก่อนที่จะเริ่มเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาที่ต้องการ ทั้งนี้ การเรียน Pre-Master เปรียบเสมือนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6-12 เดือน โดยมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับการเรียนภาษาอังกฤษ Pre-sessional อยู่ในบางประการ หลักสูตร Pre-Master เป็นหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาโทที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างหลักสูตรมักประกอบด้วยการเรียน 2 ส่วนสำคัญ คือ 1) ภาษาอังกฤษวิชาการ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการทำวิจัย การเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาคำศัพท์ การเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงาน และทักษะการทำข้อสอบ และ 2) วิชาเนื้อหาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เช่น มนุษยศาสตร์เบื้องต้น การจัดการและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กฎหมายยุโรปและการยุติธรรม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งของการเรียน Pre-Master กับการเรียนภาษาอังกฤษ Pre-sessional คือ การเรียน Pre-Master ถือเป็นการเรียนที่แยกออกจากหลักสูตรปริญญาตรีและโทอย่างชัดเจน ในขณะที่หลักสูตร Pre-sessional เป็นการเข้าเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาแบบมีเงื่อนไขในกรณีที่คะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในทางกลับกันหลักสูตร Pre-Master ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการับรองว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันนั้นๆได้ แต่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงข้อกำหนด ข้อควรปรับปรุงพัฒนาและทิศทางของตนเองที่จะนำพาผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนั้นๆตามที่ผู้เรียนต้องการ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อยังหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เราหมายตาไว้

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่สำเร็จหลักสูตร Pre-Master จะต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการต่างหาก แต่จะได้รับประโยชน์และความช่วยเหลืออย่างมากจากการแนะแนวทางการศึกษาต่อจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้เข้าเรียน Pre-Master อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยบางแห่งมีการจัดทำหลักสูตรปริญญาโทสองปี (2-year Master Programme) โดยมีการรวมหลักสูตร Pre-Master เข้าไว้ในช่วงปีแรกของการเรียนและปูแนวทางให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเดิมได้ทันทีหากผู้เรียนมีผลการเรียนในช่วง Pre-Master เป็นที่น่าพอใจ หลักสูตรประเภทนี้โดยมากจัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาจมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและความสามารถภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาระดับ Pre-Master ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันพอสมควร บางมหาวิทยาลัยต้องการรับนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนปริญญาตรีและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลักสูตร Pre-Master ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีลักษณะเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการและสิ่งแวดล้อมในการศึกษามากกว่าจะเป็นหลักสูตรปรับพื้นฐาน ในขณะที่หลักสูตรดังกล่าวในบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อจากในระดับปริญญาตรีก็ได้

ผู้สนใจสามารถรับคำปรึกษาในการเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้กับ Mentor International ที่ info@mentor.ac หรือโทร. 02 255 5157-9
 
แหล่งที่มาข้อมูล King's College LondonSOAS University of LondonOxford Brookes University

 

by Loony Toon

 
 
   
   
Updated :September 18, 2013
     
                  | | | |
 
16th Floor, Regent House, 183 Rajdamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: 66(0) 2255 5157-9     Fax: 66(0) 2255 3826     Email: info@mentor.ac
© 2012 Mentor International, All rights reservered.