Mentor International | เรียนต่อต่างประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา ตรี โท เอก แนะแนวฟรี

  SINCE 1986
  INTERNATIONAL
  EDUCATION SERVICES
  STUDY IN
  UK
 STUDY IN
  AUS
 STUDY IN
  USA
 BOARDING
  SCHOOLS
UK UNIVERSITY
COURSE SEARCH
     Faculty / School
      
     Major
      
     GPA
      
  

Home > Visa > Australia Visa
Australia Visa


การยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

สำหรับบุคคลที่ ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้น ๆ ระดับประถมและมัธยม จนถึงระดับ วิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีซ่าใน อดีต การปิดบังข้อมูลใด ๆ อาจจะมีผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ๋าเข้าประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องรับทราบถึงความสำคัญของการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาใบสมัคร ผู้สมัครควรยื่นเอกสารให้สมบูรณ์มากที่สุดพร้อมใบสมัครเพราะเจ้าหน้าทีอาจจะพิจารณาเอกสารที่ยื่นไว้เบื้องต้นเท่านั้น

เอกสารอะไรบ้างที่ผู้สมัครควรเตรียม

 • แบบฟอร์มวีซ่านักเรียน 157A

 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมการขอวีซานี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการ อนุมัติหรือไม่ก็ตาม สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่ www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm

 • รูปถายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

 • หนังสือเดินทาง อย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน

 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

 • บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตร (นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี)

 • เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร กับสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป้นต้น

 • เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ของการศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts

 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่เคยรับรายการมาก่อน

 • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)

 • ผลการตรวจ การตรวจสุขภาพ จะต้องกระทําโดยแพทย์ /โรงพยาบาลที่ อยู่ในรายชื่อที่ อนุมัติโดยแผนกวีซาของสถานทูตออสเตรเลีย เท่านั้น ท่านสามารถตรวจดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ที เว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย http://vfs-au.net/Thai/

หลักฐานทางการเงิน

 • หลักฐานแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอหรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวทานเอง ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย

ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

 • เอกสารจากที่ว่าการอําเภอระบุข้อความยินยอมการเดินทางของผู้เยาว์จาก บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร หรีอ

 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานเพื่อการยืนขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • เอกสาร Under 18 Welfare form จากสถานศึกษา เอกสารจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียรับรองการจัดเตรียมสถานที่พำนัก และการดูแลผู้สมัครไว้แล้วในระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย

รายละเอียดต่าง ๆ ของวีซ่านักเรียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.immi.gov.au

แหล่งที่มา Australian Embassy Thailand, http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/DIAC_Student_and_Guardian_visa.html

     
                  | | | |
 
16th Floor, Regent House, 183 Rajdamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: 66(0) 2255 5157-9     Fax: 66(0) 2255 3826     Email: info@mentor.ac
© 2012 Mentor International, All rights reservered.