Mentor International | เรียนต่อต่างประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา ตรี โท เอก แนะแนวฟรี

  SINCE 1986
  INTERNATIONAL
  EDUCATION SERVICES
  STUDY IN
  UK
 STUDY IN
  AUS
 STUDY IN
  USA
 BOARDING
  SCHOOLS
UK UNIVERSITY
COURSE SEARCH
     Faculty / School
      
     Major
      
     GPA
      
  

Home > Visa > New Zealand Visa
New Zealand Visa
หลักฐานการสมัครวีซ่านักเรียน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อช่วยในการยื่นขอวีซ่าเรียน การพิจารณาให้วีซ่าขึ้นอยู่กับข้อมูล และ เอกสารที่ท่านยื่นในขณะที่ขอวีซ่า โดยท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆได้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดจาก www.immigration.govt.nz

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนมีดังต่อไปนี้
 • ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 6,000 บาท
  • ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน แคทเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)” จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 • หนังสือเดินทาง หรือสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง
 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 • ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank statement ของผู้ค้ำประกัน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ พร้อมจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี ( รวมโบนัส ) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้นๆ
 • ใบแจ้งผลการเรียน และการเข้าเรียน จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศึกษา
 • ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 • สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • หากท่านมีความประสงค์จะไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (แบบฟอร์ม INZ 1096)
 • หากท่านมีความประสงค์ไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ (INZ 1007) ผู้สมัครต้องสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ซึ่งใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

  กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, สมิติเวช (สุขุมวิท38), บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์

  เชียงใหม่ : วัฒนา-นิรมล คลีนิค, คลีนิคหมอวรรณจันทร์-จรัส, สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม

  หมายเหตุ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร
 • สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้

  ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร

  ใบสมัครส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 7 วัน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ

  แหล่งที่มา Immigration New Zealand,
  http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/default.htm
 •      
                    | | | |
   
  16th Floor, Regent House, 183 Rajdamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
  Tel: 66(0) 2255 5157-9     Fax: 66(0) 2255 3826     Email: info@mentor.ac
  © 2012 Mentor International, All rights reservered.