Mentor International | เรียนต่อต่างประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา ตรี โท เอก แนะแนวฟรี

  SINCE 1986
  INTERNATIONAL
  EDUCATION SERVICES
  STUDY IN
  UK
 STUDY IN
  AUS
 STUDY IN
  USA
 BOARDING
  SCHOOLS
UK UNIVERSITY
COURSE SEARCH
     Faculty / School
      
     Major
      
     GPA
      
  

Home > Visa > UK Visa
UK Visa

การยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ


ทาง
UK Border Agency (UKBA) ได้กำหนดให้ผู้ที่จะไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ที่ยื่นขอวีซ่าประเภท Tier 4 (General) Studentในระบบ Point Based System 40 คะแนน จะต้องมีคะแนนในส่วนต่างๆ ดังนี้

30 คะแนน จาก CAS Statement ที่ออกโดยสถาบันที่กำลังจะไปศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลของหลักสูตรและค่าเล่าเรียน โดยนักศึกษาสามารถยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนที่หลักสูตรจะเปิด

10 คะแนน จาก หลักฐานทางการเงินที่แสดงจำนวนเงินครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวในขณะศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษซึ่งพิจารณาจากสถานที่ตั้งของสถาบันที่กำลังจะไปศึกษา โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องคงอยู่มาไม่น้อยกว่า 28 วันติอต่อกัน หลักฐานการเงินที่ใช้ยื่นจะต้องเป็นฉบับจริงและมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก หลักฐานทางการเงินที่ใช้จะต้องอยู่ในชื่อของผู้ที่ทำการยื่นวีซ่า หรือ บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฏหมาย หรือ บัญชีร่วมระหว่างผู้ที่จะยื่นวีซ่า และ/หรือบุคคลอื่น เท่านั้น ไม่สามารถใช้หลักฐานของญาติหรือบัญชีในรูปแบบบริษัทได้ ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมีหนังสือหรือจดหมายจากองค์กรที่ให้ทุนเพื่อใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าแทนหลักฐานส่วนบุคคลเบื้องต้น

นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารอื่นประกอบตามที่ CAS Statement ได้ระบุไว้ เช่นTranscript, Degree Certificate, Language certificate (IELTS, Pearson) โดยเอกสารเหล่านี้จะต้องเป็นฉบับจริง และถ้าเป็นภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องทำการแปลก่อนโดยหน่วยงานที่สามารถรับรองการแปลเอกสารได้ ถ้านักศึกษามีหลักฐานอื่นที่จะต้องใช้เพื่อยื่นประกอบวีซ่า เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสูติบัตร จะต้องทำการแปลพร้อมยื่นเอกสารต้นฉบับภาษาไทยด้วย

นอกจากนี้ การยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย นักศึกษาต้องมีใบผ่านการตรวจวัณโรคจากสำนักงาน IOM ด้วย โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าเพื่อทำการตรวจได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-234-7950-1 หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://register-uktb.iom.int

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าประเภท Tier 4

        1.กรอกแบบฟอร์ม VAF9 PBS โดยกรอกผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/

        ** ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นตันไป ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องวีซ่าผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้โดยใช้บัตรเดรบิต หรือบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด ทั้งนี้การชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางอื่น จะไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันเวลาดังกล่าว

         2.การยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ www.visa4uk.fco.gov.uk รายละเอียดต่างๆ ของวีซ่านักเรียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vfs-uk-th.com/ และ http://www.gov.uk/tier-4-general-visa

     
                  | | | |
 
16th Floor, Regent House, 183 Rajdamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: 66(0) 2255 5157-9     Fax: 66(0) 2255 3826     Email: info@mentor.ac
© 2012 Mentor International, All rights reservered.