• 10 กรกฎาคม 2019 at 23:46
  • 57
  • 0

Kaplan International Pathways |  Programmes 

Foundation Certificate:  6 - 15 months 

Entry requirements: 

1. Completion of high school

2. IELTS between 4.0 - 5.5 

 

International Year One: 7 - 15 months 

Entry requirements: 

1. Completion of high school 

2. IELTS between 4.0 - 5.5 

 

Pre-Master's: 6 to 15 months 

Entry requirements:

1. At least 3 years of higher education or equivalent 

2. IELTS between 4.5 - 5.5 

 

University Partnerships:  

Aston University

University o Birmingham 

University of Bristol 

Bournemouth University 

University of Brighton 

City, University of London 

Cranfield University 

University of Essex 

University of Liverpool  

University of Nottingham 

Nottingham Trent University 

University of Westminster 

University of York  

and more 

 

Subject areas: 

Art and Design 

Building and Architecture 

Business and Finance 

Computing 

Education 

Engineering 

Environment and Agriculture 

Hospitality and Tourism 

Law 

Marketing and Media 

Mathematics 

and more 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร: 

1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และ ใบรายงานผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร (Degree certificate) *ในกรณียังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้ใบรายงานผลการศึกษาล่าสุด

2. หลักฐานการสอบวัดผล IELTS UKVI (ถ้ามี)

3. Personal Statement/ Statement of Purpose (SOP)

4. จดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ (Two reference letters)

5. Resume / CV (ถ้ามี)

6. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport / previous UK visa) *ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวหรือนักเรียน