• 13 สิงหาคม 2019 at 15:33
 • 274
 • 0

เนติบัณฑิตอังกฤษ 

Bournemouth University  

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Intellectual Property Law 

ทุน Academic Excellence Scholarship ส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 3,500 ปอนด์ - รอบเดือนมกราคม 2020

Brunel University 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Intellectual Property Law 

ทุน International Excellence Scholarship มูลค่า 6,000 ปอนด์ จำนวน 20 ทุนการศึกษา - รอบเดือนมกราคม 2020

King’s College London 

 • Master of Laws (LL.M.,)   
 • Master of Laws in International Business Law  
 • Master of Laws in International Financial Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Tax Law 
 • Master of Laws in International Tax Law 
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Law in Intellectual Property and Information Law 
 • Master of Laws in International Commercial Law

London School of Economics and Political Science 

 • Master of Laws (LL.M.,)  
 • Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation
 • Master of Laws in International Business Law                   
 • Master of Laws in Corporate and Commercial Law            
 • Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law   

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Taxation  
 • Master of Laws in Intellectual Property Law

Middlesex University  

 • Master of Laws (LL.M.,)  
 • Master of Laws in International Business Law  

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Employment Law 

Nottingham Trent University 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Trade Law 

Oxford Brookes University 

 • Master of Laws in International Law

Queen Mary and Westfield College  

    (ชื่อใหม่ Queen  Mary  University  of  London) 

 • Master of Laws (LL.M.,)   
 • Master of Laws in International Business Law                            
 • Master of Laws in Banking and Finance Law                                 
 • Master of Laws in Commercial and Corporate Law                      
 • Master of Laws in Computer and Communications                      
 • Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution   
 • Master of Laws in Insurance Law   
 • Master of Laws in Media Law 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Tax Law 
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Laws in Environmental Law  

School of Oriental and African Studies (SOAS) 

 • Master of Laws (LL.M.,)   
 • Master of Laws in Banking Law  
 • Master of Laws in Banking and Financial Law                              
 • Master of Laws in International Economic Law 

Swansea University   

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Maritime Law   

University of Aberdeen 

 • Master of Laws in International Law   
 • Master of Laws (General Law)
 • Master of Laws in Oil and Gas Law
 • Master of Laws (Criminal Justice)  
 • Master of Laws in Commercial Law  
 • Master of Laws in Criminal Justice and Criminology  
 • Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Law in International Commercial Law 

University of Birmingham   

 • ปริญญาเอกทางกฎหมาย   

University of Bristol 

 • Bachelor of Laws  
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in International Law 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Maritime Law 

University of Cambridge 

 • Bachelor of Arts (Law Tripos), (หลักสูตร 3 ปี) 
 • Master of Laws (LL.M.,)  

University College London 

 • Master of Laws (LL.M.,)  
 • Master of Laws in International Banking and Finance  
 • Master of Laws in International Business Law 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Family and Children Law 
 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in Maritime Law 

University of Dundee 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in Environmental Law

ทุน Global Excellence Scholarship ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท มูลค่า 5,000 ปอนด์ - รอบเดือนมกราคม 2020

University of Durham  

 • Bachelor of Laws  
 • Master of Laws (LL.M.,)   

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Trade and Commercial Law 

University of East Anglia 

 • Master of Laws (LL.M.,)   

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Commercial and Business Law 
 • Master of Laws in International Trade Law 

University of Edinburgh   

 • Master of Laws (LL.M.,)    
 • Master of Laws in Competition Law and Innovation
 • Master of Laws in Innovation, Technology and the Law                    

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Laws in Global Environment and Climate Law 
  (กฎหมายสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)  

University of Essex 

 • Master of Laws (LL.M.,)   
 • Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce,  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว) 
 • Master of Laws in Internet Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in International Commercial and Business Law 
 • Master of Laws in International Trade Law 

University of Glasgow   

 • Master of Laws in Corporate and Financial Law  

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy 
 • Master of Laws in International Commercial Law 

University of Huddersfield  

 • Master of Laws in International Law

University of Kent  

 • Master of Laws in Human Rights
 • Master of Laws in Criminal Justice  

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in International Environmental Law   
 • Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights 

ทุน Kent LLM Student Awards – exclusively for Thai Students ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนพิเศษเฉพาะนักศึกษาไทย มูลค่า 2,500 ปอนด์ - รอบเดือนมกราคม 2020*

*สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครเรียนก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 เท่านั้น

University of Leeds  

 • Master of Laws in Cyberlaw: Information Technology, Law and Society  
 • Master of Laws in International Business Law   
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice 
 • Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study

ปริญญาเอกทางกฎหมาย 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Intellectual Property Law 
 • Master of Laws in International Trade Law 
 • Master of Laws in International Insolvency Law 

University of Leicester 

       หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Commercial Law

University of Liverpool 

 • Master of Laws in International Business Law, 
 • Master of Laws (LL.M.,)   

University of London  

 • Master of Laws (LL.M.,)   

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Intellectual Property Law 

University of Manchester 

 • Master of Laws (LL.M.,)  
 • Master of Laws in International Financial Law 
 • Master of Laws in International Business Law  

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Tax Law 
 • Master of Laws in Intellectual Property 
 • Master of Laws in International Business and Commercial Law  
 • Master of Laws in International Trade Transactions 

University of Newcastle Upon Tyn  

    หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development 

University of Nottingham 

 • Master of Laws (LL.M.,)  
 • Master of Laws in International Law,   
 • Master of Laws in Law   

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in Maritime Law 
 • Master of Laws in Environmental Law  

University of Northumbria 

   หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Trade Law

University of Oxford  

 • M.A. ทางกฎหมาย   
 • Majister Juris

University of Reading 

 • Master of Laws in International Law

University of Southampton 

      หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Maritime Law 

University of Strathclyde   

      หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Economic Law  

University of Sussex  

 • Master of Laws in International Financial Law
 • Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

   หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in International Commercial Law 
 • Master of Laws in International Trade Law 

University of Wales  

    หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12  วรรคสอง (1) 

 • Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs 

University of Warwick  

 • Bachelor of Laws (LL.B.) 
 • Master of Laws (LL.M.,)   
 • Master of Laws in International Economic Law