British Boarding Schools Exhibition 2019
  • 20 August 2019
  • 866
  • 0
  นิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำประเทศอังกฤษ ระดับประถมและมัธยมศึกษา (อายุ 7 - 18 ปี) พบปะและพูดคุยกับตัวแทนจากโรงเรียนประจำชั้นนำ 13 แห่งของประเทศอังกฤษ และร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "How to prepare your child to entry in a top British Boar
อ่านต่อ
UK Girls' Schools Expo Bangkok 2018
  • 30 September 2018
  • 5200
  • 0
นิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำหญิงล้วนประเทศอังกฤษ ระดับประถมและมัธยมศึกษา  พบปะและพูดคุยกับตัวแทนจากโรงเรียนประจำหญิงล้วนชั้นนำ 14 แห่งของประเทศอังกฤษ และร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "Academic Enrichment: Learning and Growth" โดย Mrs. Samantha Pr
อ่านต่อ
British Boarding Schools Exhibition 2018
  • 16 September 2018
  • 732
  • 0
นิทรรศการศึกษาต่อศึกษาต่อโรงเรียนประจำประเทศอังกฤษ ระดับประถมและมัธยมศึกษา (อายุ7-18ปี) พบปะและพูดคุยกับตัวแทนจากโรงเรียนประจำชั้นนำ 14 แห่งของประเทศอังกฤษ และร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "How to prepare your child to entry in a top British Boarding Schoo
อ่านต่อ